f

A   BUDAVÁRI  ÖNKORMÁNYZAT
EGÉSZSÉGÜGYI  SZOLGÁLATA


KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

1122 Budapest, Maros u. 16/b
Tel.: 356-50-44 , Fax: 212-8679
 

 

 

FŐOLDAL 

RENDELŐK 

HÁZIORVOSOK 

ÜGYELET

 HÍREK 

KÖZÉRDEKŰ

INFORMÁCIÓK  

 

Budapest, Maros u. 16/b

Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

 


§

 

ÜVEGZSEB

 

 

A betegek vizsgálatra jelentkezése:
Vizsgálatra jelentkezés a személyi igazolvány, a TAJ kártya és a lakcímkártya valamint a beutalóköteles rendelések esetén, a beutaló leadásával történik, a Központi Betegirányítóban.

 

Laboratóriumi vizsgálati szolgáltatások tárgyában indított közbeszerzési eljárás


Laborszerződés


Összegzés az ajánlatok elbírálásáról

Főigazgatói határozat a közbeszerzési eljárás eredményéről

2017. közbeszerzési terv

Közbeszerzési terv EKRSZ

 

 


Közalkalmazotti Tanács

A Budavári Önkormányzat Egészségügy6i Szolgálata 2010. április 01-én megválasztotta a Közalkalmazotti Tanácsot.

A Közalkalamzotti Tanács választási eredményei:

Közalkalmazotti Tanács tagjai:

Dr. Nagy Endre István

Dr. Orosházi Elekné Dr. Barabás Klára

A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának Közalkalmazotti Tanácsa 2010. április 06-án megválasztotta tisztségviselőit.

KözalkaImazotti Tanács elnökének megválasztása:

Jelenlévők egyhangúan a Közalkalmazotti Tanács elnökének

Dr. Orosházi Elekné Dr. Barabás Klára választották.

 

 


Az Intézet központi telefonszáma:

356-50-44

 3.3 Működés

szerződések

Röntgenkészülék közbeszerzési eljárás

Ajánlattételi felhívás - GE Hungary Zrt.

Ajánlattételi felhívás módosítás - GE Hungary Zrt.,


Ajánlattételi felhívás - Medimat Kft.

Ajánlattételi felhívás módosítás - Medimat Kft.

Ajánlattételi felhívás - Philips Magyarország Kft.

Ajánlattételi felhívás módosítás - Philips Magyarország Kft.

Műszaki dokumentáció

Szállítási szerződés tervezet

Szállítási szerződés

Röntgen átadás -átvételi jegyzőkönyv
-----------------------------------------


SALTEM
közbeszerzési szerződés; melléklet

szerződés melléklet
- 1. oldal 1.
- 2. oldal 2.
- 3. oldal 3.
- 4. oldal 4.
- 5. oldal 5.
- 6. oldal 6.
- 7. oldal 7.
- 8. oldal 8.
- 9. oldal 9.
-10. oldal 10.
-11. oldal 11.
-12. oldal  
-13. oldal  

-------------------------------------
NOVOTHERM 96
közbeszerzési szerződés; mellékletek

szerződés mellékletek
- 1. oldal  
- 2. oldal
 
- 3. oldal  
- 4. oldal  
- 5. oldal  
- 6. oldal  
- 7. oldal  
- 8. oldal  
- 9. oldal  
-10. oldal
 
-11. oldal  
-12. oldal  
-13. oldal  

 

 


A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata Ügyrendjének
kiegészítése

1. számú módosítás


az ÁHT 15/B pontja szerinti közzétételi kötelezettségről


A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata az 1992 évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 15/B pontja szerinti kötelezettsége teljesítésére az alábbi szabályozást alkotja:

  15/B. § (1) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül. A közzétételről az állami, illetve önkormányzati szerv nevében szerződést kötő személy gondoskodik. A közzététel módjára a 15/A. §-ban foglalt rendelkezések irányadóak. Önkormányzati rendelet a kötelezően közzétételre kerülő szerződések értékhatárát nettó ötmillió forintnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.
 (2) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét az (1) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.
 (3) A nyilvánosságra hozatali kötelezettség nem vonatkozik a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzésekre, valamint a nemzetközi jogi kötelezettség alapján, illetve - külön jogszabályban meghatározott egyéb okból - államtitokká, illetve szolgálati titokká minősített adatokra.

A közzétételre vonatkozó eljárási szabályok

15/A. § (1) A vonatkozó adatokat a szervezet vagy felügyeleti szervének hivatalos lapjában vagy honlapján közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig. Honlapon történő közzététel esetén legalább öt évig biztosítani kell az adatok hozzáférhetőségét. Helyi önkormányzat esetében hivatalos lap vagy honlap létesítése - e kötelezettség teljesítésével összefüggésben - nem kötelező, a közzétételre ilyen esetben a helyben szokásos módon kerül sor.

A közzététel helye:
a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának honlapja

www.budavari-euszolg.hu

A nettó ötmillió Forint feletti szerződésekre vonatkozóan az alábbi adatokat kell közzétenni, a szerződéskötést követő hatvan napon belül, de legkésőbb a szerződés változása esetén a szerződés összegének a nettó ötmillió forint értékhatár elérését követő hatvan napon belül.

szerződéskód:szerződő cég:
szerződés tárgya:


szerződés nettó értéke:megkötés dátuma:


lejárat dáma:
hatálya:
évszám:


A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata Ügyrendjének kiegészítése 2010. szeptember 24-én lép hatályba, előírásait az Egészségügyi Szolgálat által megkötendő, nettó ötmillió forint értékű szerződésekre kell alkalmazni.

(A változásokkal egységes szerkezetben.)

 

Budapest, 2010. szeptember 24.

Dr. Bodroghelyi László
főigazgató főorvos


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maros utca 16/b. szakorvosi rendelő felújítása

(EKR000934682018)


Közbeszerzési dokumentáció

Alapadat

Cselekmény

Felhívás

Előkészítés

Csatolt dokumentáció2019.01.14


***


Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata
2017. évi közbeszerzési terv

2016. évi közbeszerzési terve

  A közbeszerzés tárgya és mennyisége

Irányadó eljárásrend

  Tervezett eljárási típus

 Időbeli ütemezés

Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?

 az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja

 szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama

 I. Árubeszerzés

 II. Építési beruházás

 

nemzeti

Kbt. 115. § (2) bek. alkalmazásával  

2016. március 9. 

 

határozott idő, 12-18 hét 

 nem

 III. Szolgáltatás-megrendelés

 

 

 

 

 

 

IV. Építési koncesszió

V. Szolgáltatási koncesszió
Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

2015. évi közbeszerzési terve

  A közbeszerzés tárgya és mennyisége

Irányadó eljárásrend

  Tervezett eljárási típus

 Időbeli ütemezés

Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?

 az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja

 szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama

 I. Árubeszerzés

 II. Építési beruházás

 III. Szolgáltatás-megrendelés

laboratóriumi vizsgálati szolgáltatások

nemzeti

Kbt. 121.§ (1) bek. b) pontja szerint

2015. március 16.

határozatlan

nem

IV. Építési koncesszió

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Szolgáltatási koncesszió

 

 

 

 

 
 

1. melléklet a 18/2005. (XII.27.) IHM rendelethez

A jegyzék 2. § (2) bekezdése szerinti tagolása:

1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
1.2 A felügyelt költségvetési szervek
1.3 Gazdálkodó szervezetek
1.4 Közalapítványok
1.5 Lapok
1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben

EESZT-GDPR tájékoztatás

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Térítési díjszabályzat 8. sz. módosítás

 

3. Gazdálkodási adatok


3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések


- független könyvvizsgálói jelentés 2012

- könyvvizsgálói jelentés 2011. 1.
- könyvvizsgálói jelentés 2011. 2.
- könyvvizsgálói jelentés 2010.

- könyvvizsgálói jelentés, 2009.
- könyvvizsgálói jelentés, 2008.


3.2 Költségvetések, beszámolók


- 2016. éves költségvetési beszámoló
- 2015. éves költségvetési beszámoló
- 2014. éves költségvetési beszámoló 1.
- 2014. éves költségvetési beszámoló 2.
-2014. éves költségvetési beszámoló 3.
-2014. éves költségvetési beszámoló 4.


- 2017. évi elemi költségvetés
- 2016. évi elemi költsegvetés
- 2015. évi elemi költségvetés
-2014. évi elemi költségvetés
- 2013. évi elemi költségvetési beszámoló
- 2013. évi elemi költségvetési beszámoló

- 2012. évi költségvetési beszámoló:
-1. oldal,
-2. oldal,
-3. oldal,
-4. oldal,


2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

-2011. évi költségvetés:
- 1-20. oldal,
- 21-40. oldal,
- 40-60. oldal,
- 61-73. oldal,

-2011. évi költségvetés:
2011. háromnegyedéves beszámoló:
- 1. oldal,
- 2. oldal,
- 3. oldal,
- 4. oldal,
- 5. oldal,
- 6. oldal

2011.féléves beszámoló:
-1. oldal,
-2. oldal,
-3. oldal,
-4. oldal,
-5. oldal,
-6. oldal,
-7. oldal


- 2010. évi költségvetés:
- 1. oldal,
- 2. oldal,
- 3. oldal,
- 4. oldal

2010. éves beszámoló
-1. oldal,
-2. oldal,
-3. oldal,
-4. oldal

2009. éves beszámoló

- 2009. évi beszámoló:
- 1. oldal,
- 2. oldal,
- 3. oldal,
- 4. oldal

- 2009. évi költségvetés;
- 2008. évi beszámoló 2. isz.;
- 2008. évi költségvetés;
- 2007. évi beszámoló 2.isz.;
- 2007. évi költségvetés 3. isz.;

3.3 Működés.

- szerződések

Közbeszerzési hirdetmény letölthető itt:
- Egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása

- - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - -
Vállalkozási szerződés:
Mediator
1. oldal

2. oldal
3. oldal
4. oldal
5. oldal
6. oldal
7. oldal
8. oldal
9. oldal
10. oldal
11. oldal

________________________
Vállalkozói szerződés
PQS
1. oldal
2. oldal
3. oldal
4. oldal
5. oldal
6. oldal
7. oldal
8. oldal
9. oldal

2014.
PQS vállalkozási szerződés

------------------------------------
Homlokzatfelújítás
szerződés
------------------------------------

NYÍLÁSZÁRÓ csere
szerződés:

- 1. oldal
- 2. oldal
- 3. oldal
- 4. oldal
- 5. oldal
- 6. oldal
- 7. oldal
- 8. oldal
- 9. oldal
-10. oldal
-11. oldal

 

   |  FŐOLDAL |  RENDELŐK  |HÁZIORVOSOK  |  ÜGYELET | HÍREK | KÖZÉRDEKŰ |HASZNOS |